Kontaktujte nás: +421 907 912 838 | dc.preteba@gmail.com

DetskÉ CEntrum

Detské centrum zahájilo svoju činnosť 2.februára 2004. Od roku 2014  má  kapacitu  33 detí, pričom od 01.07.2009 detské centrum vykonáva svoju činnosť len na báze profesionálnych náhradných rodín – všetkým deťom je poskytovaná starostlivosť prostredníctvom profesionálnych náhradných rodičov v ich domácom rodinnom prostredí.

Detské centrum je centrom, v ktorom sú umiestnené  deti alebo súrodenecké skupinky z prešovského regiónu. V záujme upevňovať súrodenecké väzby, rodinnú súdržnosť a spolupatričnosť detí, boli a neustále sú v našom zariadení prijímané aj deti so zníženým intelektom, poruchami správania, deti vyžadujúce špeciálnu starostlivosť a so zdravotnými problémami. Deťom sa v PNR poskytuje komplexná starostlivosť a výchova nepretržite, celoročne, pričom  centrum bolo zriadené na dobu neurčitú.

Význam centra spočíva v tom, že dôsledne napĺňa ustanovenia zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, zároveň deti v priamom rodinnom   prostredí nachádzajú atmosféru  rodiny - prítomnosť súrodencov, rozmanitosť vekových štruktúr, úzke citové väzby, kontakt každý s každým, neobmedzená komunikácia v línii dieťa –  PNR.

Všetky činnosti, systém a organizácia podliehajú princípu vzájomnej spolupráce, účasti detí vzhľadom na ich vek, individuálne schopnosti a možnosti. Deti sa zapájajú do bežných činností a aktivít v rodine, sú jej plnohodnotnou súčasťou, v prostredí PNR sú plne akceptované a prijaté tak PNR, ako aj ich širšou rodinou.

V rámci aktivít centra sa deti stretávajú v „domčeku“ aj mimo neho na spoločných akciách, aktivitách tak pre deti ako aj pre PNR. Vzájomné zapájanie detí do činností, možnosť sebarealizácie poskytuje deťom možnosť rozvíjať sa, upevňovať vzájomné citové väzby, ako aj získavať praktické skúsenosti nevyhnutné pre ich nastávajúci samostatný život. V PNR deti „zažívajú“ rodinu v každom jej význame – majú súrodencov, „rodičov“, „starých rodičov“, ale aj „príbuzných“ a  „známych“, ktorých  automaticky získajú žitím v PNR. Ich sociálne kontakty sú širšie a pestrejšie, deti sa spontánne  začleňujú do spoločnosti, v ktorej žijú. Týmto životom, zároveň osvojovaním si „životného štýlu“ danej PNR, si deti ani neuvedomujú, že sa zaraďujú do spoločnosti, prestávajú byť „domovákmi“  a spoločnosť ich prijíma tak spontánne, ako ich prijíma okolie PNR.

 

vlastní box 1

O nás

Detský domov sa nachádza v objekte dvojpodlažného rodinného domu a bol zriadený ako domov rodinného typu

Viac

Fotogalérie

Pozrite si fotografie nášho detského centra "PRE TEBA".

Viac

Kontaktujte nás

Kontaktovať nás môžete na uvedenom telefónnom čísle, emailu alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Viac

Podporte nás

Podporte detské centrum "PRE TEBA" a darujte 2%.

Viac

Aktuality

archív