Kontaktujte nás: +421 907 912 838 | dc.preteba@gmail.com

Detský domov

Detský domov zahájil svoju činnosť 2.februára 2004, od roku 2014  má  kapacitu  33 detí, pričom od 01.07.2009 detské centrum vykonáva svoju činnosť len na báze profesionálnych rodín – všetkým deťom je poskytovaná starostlivosť prostredníctvom profesionálnych rodičov v domácom rodinnom prostredí.

Detský domov je domovom detí, v ktorom sú umiestnené súrodenecké skupinky detí z prešovského regiónu, ktoré sa  nečlenia. V záujme udržať všetkých súrodencov spolu, upevňovať ich súrodeneckú a zároveň aj rodinnú súdržnosť a spolupatričnosť, boli a neustále sú v našom zariadení v rámci súrodeneckých skupín prijímané aj deti so zníženým intelektom, poruchami správania, deti vyžadujúce špeciálnu starostlivosť a s rôznorodými zdravotnými problémami. Deťom sa v profesionálnych rodinách poskytuje komplexná starostlivosť a výchova nepretržite, celoročne, pričom  domov detí bol zriadený na dobu neurčitú.

Význam zariadenia spočíva v tom, že dôsledne napĺňa ustanovenia zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, zároveň deti v priamom rodinnom   prostredí nachádzajú atmosféru  rodiny - prítomnosť súrodencov, rozmanitosť vekových štruktúr, úzke citové väzby, kontakt každý s každým, neobmedzená komunikácia v línii deti – profesionálny rodič .

Všetky činnosti, systém a organizácia podliehajú princípu vzájomnej spolupráce a účasti detí vzhľadom na ich vek, schopnosti a možnosti. Deti sa zapájajú do všetkých bežných činností a aktivít vykonávaných v priebehu dňa v rodine, učia sa nakupovať potraviny a samé (vzhľadom na vek) robia samostatne drobné nákupy, samé alebo za pomoci rodiča si kupujú osobné ošatenie, či predmety osobnej potreby, čím sa v praktických a konkrétnych situáciách učia nielen hospodáriť s peniazmi, ale aj fungovať v podmienkach bežného života  a komunikovať v akejkoľvek situácii.

Deti sa zároveň zúčastňujú a pomáhajú:

pri upratovaní a pri príprave jedál, samostatne varia vzhľadom na fyzický vek a schopnosti. Tento princíp – zohľadňovanie individuálnych schopností a možností dieťaťa  - je uplatňovaný  vo všetkom a pri každej činnosti. Deti sa pripravujú na vyučovanie, vzájomne si pomáhajú nielen s úlohami, ale sa aj spolu hrajú, trávia spoločne chvíle oddychu aj zábavy. V rámci aktivít Detského centra sa deti stretávajú v domčeku (objekt detského centra) aj mimo neho na spoločných akciách, aktivitách tak pre deti ako aj pre profesionálnych rodičov. Vzájomné zapájanie detí do činností, možnosť sebarealizácie poskytuje deťom možnosť rozvíjať sa, upevňovať vzájomné citové väzby, ako aj získavať praktické skúsenosti nevyhnutné pre ich nastávajúci samostatný život. V profesionálnych rodinách deti „zažívajú“ rodinu v každom jej význame – majú súrodencov, „rodičov“, „starých rodičov“, ale aj „príbuzných“ a  „známych“, ktorých  automaticky získajú žitím v profesionálnej rodine. Ich sociálne kontakty sú podstatne širšie a pestrejšie, deti sa spontánne a nenásilne začleňujú do spoločnosti, v ktorej žijú. Týmto životom, zároveň osvojovaním si „životného štýlu“ danej profesionálnej rodiny, si deti ani neuvedomujú, že sa zaraďujú do spoločnosti, prestávajú byť „domovákmi“  a spoločnosť ich prijíma tak spontánne, ako ich prijíma okolie profesionálnej rodiny.

Detské centrum – domov detí -  v sebe skrýva bohatý život veľkej rodiny, ktorý však  musí spĺňať kritériá, ktoré vyplývajú zo zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedeného detský domov - domov detí - zabezpečuje:

  • stravovanie,
  • bývanie,
  • zaopatrenie,
  • vzdelávanie a výchovu,
  • psychologickú a zdravotnú starostlivosť, poradenstvo,
  • výchovnú starostlivosť rodinám detí,
  • záujmovú činnosť a trávenie voľného času,
  • kultúrnu a rekreačnú činnosť,
  • osobné vybavenie, školské potreby,
  • iné podľa potreby detí.

Náš detský domov predstavuje societu detí rôznych vekových štruktúr, obidvoch pohlaví, rôznej intelektovej úrovne a  osobnostnej vyspelosti, ako aj s rôznymi sociálnymi skúsenosťami a schopnosťami.   Sociálna  práca  v  najširšom význame slova sa bezprostredne  týka celého tímu pracovníkov z detského centra, prelína sa celým jeho dňom a životom, je realizovaná a zakomponovaná pri napĺňaní výchovných a vzdelávacích cieľoch, ktoré sú    nebadane pretkané v každej činnosti, ktorá sa s deťmi  realizuje. Sleduje sa nimi stimulácia zanedbaných oblastí vo vývine detí, zužovanie priepastných rozdielov oproti bežnej populácii, pričom deti  postupne nadobúdajú samostatnosť a sebestačnosť, ako aj potrebné skúsenosti.       

vlastní box 1

O nás

Detský domov sa nachádza v objekte dvojpodlažného rodinného domu a bol zriadený ako domov rodinného typu

Viac

Fotogalérie

Pozrite si fotografie nášho detského centra "PRE TEBA".

Viac

Kontaktujte nás

Kontaktovať nás môžete na uvedenom telefónnom čísle, emailu alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Viac

Podporte nás

Podporte detské centrum "PRE TEBA" a darujte 2%.

Viac

Aktuality

archív