Kontaktujte nás: +421 907 912 838 | dc.preteba@gmail.com

O nás

Detské centrum zriadila nezisková organizácia Detské centrum „PRE TEBA“, ktoré zahájilo svoju činnosť 2. februára 2004. 

Význam zriadenia detského centra spočíva v tom, že deti umiestnené do centra žijú v prostredí profesionálnych náhradných rodín -  žijú v prirodzenom rodinnom prostredí s prirodenou skladbou,  rodinnými rolami a konšteláciami, súrodencami, majú "širšiu rodinu a príbuzných", sú prirodzene začlenené do spoločnosti, pričom si vytvárajú prirodzené citové väzby a vzťahy.

 • Pracovníci detského centra

  Kontakty na pracovníkov detského centra.

 • Objekt detského centra

  Detské centrum má t.č. prenajatý objekt rodinného domu v centre mesta.

  V objekte sa nachádzajú kancelárske priestory a priestory pre prácu s deťmi. Pri dome je účelne vybavená záhrada pre hry a relax detí.

  Objekt detského centra sa stal priestorom pre pravidelné stretávanie sa detí, mladých dospelých, profesionálnych náhradných rodičov  a členov odborného tímu. V centre sa usporadúvajú aktivity a akcie pre deti, vzdelávanie profesionálnych náhradných rodičov, pracovné porady, pracovné a supervízne stretnutia, iné podľa potreby zamestnancov centra a detí.

  V objekte centra zároveň prebiehajú stretnutia detí s rodičmi, príbuznými, známymi, ako aj so záujemcami o náhradnú rodinnú starostlivosť.

 • Detské centrum

  Detské centrum "PRE TEBA", n.o. zahájilo svoju činnosť 2.februára 2004 v priestoroch v Prešove - Cemjate. Od roku 2014  má  kapacitu  33 detí, pričom od 1.7.2009 detské centrum vykonáva svoju činnosť len na báze profesionálnych náhradných rodín (PNR). Všetkým deťom je poskytovaná starostlivosť prostredníctvom PNR v ich domácom rodinnom prostredí.

  Detské centrum je centrom, v ktorom sú umiestnené deti alebo súrodenecké skupiny z prešovského regiónu. V záujme upevňovať súrodenecké väzby, súdržnosť a spolupatričnosť detí. sú v centre prijímané aj deti so zníženým intelektom, poruchami správania, deti vyžadujúce špeciálnu starostlivosť a so zdravotnými problémami.

 • Zriadenie neziskovej organizácie

  Nezisková organizácia Detské centrum „PRE TEBA“ bola zaregistrovaná dňa 30.03.2001 pod č. OVVS – 2001/03967/25 – 2001 – NO na Krajskom úrade v Prešove ako nezisková organizácia podľa § 11 ods.1 zákona NR SR č.213/1997 Z.z. s cieľom poskytovať všeobecne prospešné služby.


vlastní box 1

O nás

Detský domov sa nachádza v objekte dvojpodlažného rodinného domu a bol zriadený ako domov rodinného typu

Viac

Fotogalérie

Pozrite si fotografie nášho detského centra "PRE TEBA".

Viac

Kontaktujte nás

Kontaktovať nás môžete na uvedenom telefónnom čísle, emailu alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Viac

Podporte nás

Podporte detské centrum "PRE TEBA" a darujte 2%.

Viac

Aktuality

archív