Kontaktujte nás: +421 907 912 838 | dc.preteba@gmail.com

Zriadenie neziskovej organizácie

Nezisková organizácia Detské centrum „PRE TEBA“ bola zaregistrovaná dňa 30.03.2001 pod č. OVVS – 2001/03967/25 – 2001 – NO na Krajskom úrade v Prešove ako nezisková organizácia podľa § 11 ods.1 zákona NR SR č.213/1997 Z.z. s cieľom poskytovať všeobecne prospešné služby.

Detské centrum „PRE TEBA“, n.o. má udelenú akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na základe rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 11413/2006-I/21 AK zo 17.júla 2006, kde dané opatrenia vykonáva podľa § 49 detský domovzákona č.305/2005 Z.z o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene niektorých zákonov.

Neziskovú organizáciu Detské centrum „PRE TEBA“, n.o. zriadili fyzické osoby, preto všetky vstupné finančné náklady zahrňujúce rekonštrukčné práce a materiálno-technické vybavenie celého detského domova boli hradené z vlastných zdrojov bez účasti iných organizácií, fondov alebo inej podpory.

vlastní box 1

O nás

Detský domov sa nachádza v objekte dvojpodlažného rodinného domu a bol zriadený ako domov rodinného typu

Viac

Fotogalérie

Pozrite si fotografie nášho detského centra "PRE TEBA".

Viac

Kontaktujte nás

Kontaktovať nás môžete na uvedenom telefónnom čísle, emailu alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Viac

Podporte nás

Podporte detské centrum "PRE TEBA" a darujte 2%.

Viac

Aktuality

archív